Geven, schenk en doneren

De collecte tijdens de dienst

Tijdens de dienst wordt er één collecte gehouden. In bijzondere gevallen kan er een tweede collecte gehouden worden. Het doel van de collecte(s) staat elke zondag aangegeven op het mededelingenblad. Het overzicht van de komende collectes staat in ons contactblad ‘De Wegwijzer’.

De deurcollecte

Bij de tussendeur staat na afloop van de dienst een van de jongste kinderen met een collectebus. De bestemming voor deze collecte is voor diverse adoptieprojecten.

VVB

De Vaste Vrijwillige Bijdrage is het bedrag dat leden met een inkomen geven om de gemeente te voorzien van financiële middelen. Met het geld dat wij ontvangen kunnen we de lopende zaken betalen. Hierbij kan je denken aan: traktement (salaris) van de predikant, het  kerkgebouw, de woning van de predikant, onderhoud, onderwijsmateriaal voor catechisatie en clubs etc.. Als kerk zijn we verplicht om jaarlijks een vast bedrag per lid af te dragen aan de landelijke kassen. Deze landelijke kassen zorgen onder andere  voor het  emeritaat (pensioen) van de predikant.  Ieder jaar wordt op de gemeentevergadering aangegeven waar het geld aan is uitgegeven en wat er voor het nieuwe jaar nodig zal zijn.

ANBI

Met ingang van 1 januari 2008 is de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)-regeling van toepassing. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (CGK) zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wanneer u aan onze kerk geld geeft, mag u dat bedrag aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Voor u, maar ook voor ons is het  aantrekkelijk wanneer u uw giften vastlegt voor 5 jaar. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen, dan zorgen wij voor de juiste papieren. Wilt u de papieren alvast invullen. U kunt ze downloaden met de knop ‘Gift vastleggen’.

Voor meer informatie over ANBI

Voor meer informatie over uw periodieke gift vastleggen

Rekeningnummers

Vaste Vrijwillige Bijdragen.

NL59 INGB 000 366 43 94
Chr. Geref. Kerk Purmerend, o.v.v. VVB

Voor giften kerk, giften zending, e.d.

NL46 INGB 000 202 49 40
Chr. Geref. Kerk Purmerend

Diaconie en collectebonnen

NL56 INGB 000 507 93 87
Diaconie, Chr. Geref. Kerk PurmerendDownload

Copyright © 2021 - CGK-Purmerend