Algemene informatie

De zondagse kerkdienst

De dienst begint om tien uur. Indien nodig vanwege preekvoorziening wordt hier bij uitzondering van afgeweken. Voor de Schiftlezing maken we gebruik van de NBV vertaling. In de dienst zingen we naast de psalmen en gezangen uit het Liedboek voor de kerken uit de bundel schiftberijmingen, de Evangelische Liedbundel en Opwekking.

We maken gebruik van de beamer en bij doop-, belijdenis- en andere bijzondere diensten ook gebruik van papieren liturgie.

’s Morgens is er kinderdienst (kinderen van de basisschool) De kinderen verlaten de kerkzaal onder het naspel van het eerste lied, ze komen terug onder het naspel van het lied na het dankgebed. Dat is ook het moment dat er kort aandacht besteed wordt aan hetgeen er in de kinderdienst behandeld is. Hierna zingen we met elkaar een toepasselijk kinderlied.

Tegelijk met de kinderen van de kinderdienst komen ook de kinderen uit de crèche terug in de kerkzaal.

Bijzondere (zon)dagen

  • Biddag: wordt in de regel gehouden op de tweede dinsdag van maart
  • Dankdag: wordt in de regel gehouden op de eerste dinsdag van november
  • Jeugdzondag: Tweede zondag in september. Dit is ook de start voor het nieuwe verenigingsseizoen.

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vijf keer per jaar gevierd, waarvan één keer in de stille week voor Pasen. De data worden ruim op tijd vastgesteld en bekendgemaakt via de Wegwijzer. De avondmaalscollecte heeft een diaconale bestemming.

Huwelijksbevestiging

Deze dient aangevraagd te worden bij de kerkenraad. Als één van de partners niet christelijk gereformeerd is wordt de belofte gevraagd dat eventuele kinderen in de Christelijke Gereformeerde Kerk zullen worden gedoopt en opgevoed.

Doopdienst

In principe kan in elke eredienst de doopbediening plaatsvinden. De doop moet aangevraagd worden bij de predikant of de wijkouderling. Bij de doop van het eerste kind wordt aan de ouders een kinderbijbel uitgereikt. Het is gebruikelijk dat de kinderen bij de bediening van de doop naar voren mogen komen om alles van dichtbij mee te maken.

Rouwdienst

Op verzoek van de familie zal de kerkenraad bij de begrafenis van gemeenteleden een kerkdienst beleggen.

Christelijke feestdagen

Kerst

Geboorte van Jezus Christus.

Goede Vrijdag

Kruisiging en sterfdag van Jezus.

Pasen

Opstanding uit de dood van Jezus.

Hemelvaart

Jezus gaat terug naar Zijn Vader, God in de hemel.

Pinksteren

God stuurt zijn Heilige Geest naar de aarde.

Volgorde van de dienst

Woord van welkom
Moment van stil gebed
Woord van vertrouwen
God groet ons
Leefregels
Gebed
Bijbellezen
Verkondiging
Dankgebed
Kindermoment
Geloofsbelijdenis
Zegen

Tussen deze punten wordt er gezongen uit verschillende liedbundels

© Copyright 2018 - CGK-Purmerend - PvdG